Бюлетин на проекта DaHar

21 ноември, 2013

 

Река Дунав винаги е била важен фактор за централно-европейската икономика. Международните канали  за водни пътища предлагат евтини и ефективни методи за транспорт, за да се движат тежки товари, но поради няколко технологични и регулаторни препятствия (навигация, ограничена до определен сегмент на годината, липсата на модерна инфраструктура и несъвършени норми), най-ефективното оползотворяване на този потенциал в момента е недостъпен. Преодоляването на тези усложнения е обща цел в рамките на партньорството.

Тъй като по-доброто сътрудничество на дунавските държави вече беше една от целите на Европейския съюз за 2010 г., стартирането на Дунавската стратегия - споразумение между 14 държави и една не членка страна - е рационален ход с цел засилване на единството.

Проектът DaHar в рамките на своите седем национални партньорства е наясно с предизвикателствата в рамките на Дунавската стратегия, особено с акцент върху възможностите за развитие на пристанищата и водните пътища на Югоизточна Европа. Имаме намерение да представим планираните насоки за развитие на Дунавския регион чрез оценка на настоящата ситуация, качествата и потенциала на пристанища в зоната на партньорството.

Стратегията включва 20% увеличение на тежкия трафик по Дунав до 2020 г. като една от основните цели. Това е възможно само ако пътищата са привлекателни за различни компании, като се актуализира инфраструктурата и промени подходът. Освен градските пристанища, е необходимо създаването на мрежа за състоянието на най-съвременните малки и средни пристанища, които са лесно достъпни с автомобилен или железопътен транспорт. Когато водният транспорт се разглежда като реална алтернатива в рамките на логистиката на стоки и материали, само тогава може да се постигне желаното състояние.

Изборът на местоположения се извършва в съответствие с горепосоченото заключение (девет пристанища в седем различни страни, в относително разстояние едно от друго), и всички изследвания, устройствени планове и препоръки са извършени в съответствие с ръководните принципи на Дунавската стратегия.

Пътят към просперитет за крайречните градове

Основни насоки на проекта

Основната цел на проекта DaHar е по-добра интеграция на корабоплаването по река Дунав в логистична мрежа на трафика, като по този начин се облекчават функционалните различия между съответните градове и големите мултимодални центрове. Поради тази причина не големи крайречни метрополии (като Виена, Будапеща или Белград), но малките и средните градове бяха поканени да се присъединят към проекта. За тези градове развитието на водния товарен транспорт означава значително подобряване на икономиката и има потенциала да се проправи път към просперитета.

Проектът определя следните пет тематични групи, които служат за основа за местни планове за действие, конкретни политически препоръки и взаимно упътване за развитие:

1.  Развитието / изграждането на логистична инфраструктура на пристанища, модели на пристанищна експлоатация: една от пречките за реализирането на пълния икономически потенциал на речното корабоплаване, по отношение на река Дунав, е остаряла и непълна инфраструктура, която в момента не е необичайна в някои участъци на реката. DaHar предлага цялостна програма за логистична актуализация, която може да реши тези проблеми на засегнатите населени места и предприятия.

2.  Засилване на връзките с хинтерланда - транспортни връзки с пътната и железопътната мрежа: един ключов елемент на желаната ефективност на воден товарен транспорт е сътрудничество с корабните компании (пътни и железопътни), отговорни за транспортирането на стоки от и към пристанищата. Необходима е съвременна стратегия, която да осигури широко сътрудничество между съответните дружества от различни държави, за да се постигнат резултати по най-ефективния начин.

3.  Интеграция на пристанищата в малките и средни градове при развитието на Дунавския контейнер и РоРо линейни услуги: този старомоден поглед, посочващ, че водният товарен транспорт обхваща само една шепа от големите пристанища по реката, трябва да бъде доказан за погрешен чрез разширяване групата на градове, фабрики, земеделски компании и други предприятия, които имат достъп до воден товарен транспорт.

4.  RIS услуги, свързани с управлението на товарния транспорт: използването на услуги, предлагани от речните информационни услуги, ще доведе до оптимизирана ефективност на водните пътища и транспортиране на различни стоки. Целта е да се повиши осведомеността по отношение на прилагането на модерно технологично оборудване и неговите помощни софтуери, за да се възползват от предимствата, които те биха могли да предложат на членовете на корабната индустрия.

5.  Плавателност и опазване на околната среда: вътрешно водният товарен транспорт е най-екологичният начин за транспортиране на стоки в големи количества. Ето защо развитието на водните пътища и експлоатацията на неговите възможности са в съответствие с ръководните принципи на Европейския съюз и допринасят за изпълнението на дългогодишна, устойчива транспортна мрежа.

Постигнати резултати по проекта

Основният резултат от проекта е създаването на интегрирана стратегия за функционалната специализация в Дунавската логистична веригата, която в бъдеще ще служи като основа на местни планове за действие с участието на конкретни и изпълними елементи. Взаимни планиране и усилия сега са в състояние да доведат до осезаеми възможности за инвестиции, предвидени в директивата относно развитието на вътрешно водния товарен транспорт. Засегнатите градове ще имат потенциал да привличат нов капитал, нови инвестиции и създаване на нови работни места и динамична икономическа среда.

По време на първия етап от изпълнението, международните партньори съвместно разгледаха в съответните пристанища и изготвиха подробни и изчерпателни оценки (проучвания на текущото състояние) по отношение на съществуващото положение. В допълнение, икономическо- логистични възможности и присъщи недостатъци (IWT Лабораторни изследвания) също бяха оценявани. Тези документи са на разположение на интернет страницата www.dahar.eu .

В резултат на по-нататъшни изследвания са изготвени SWOT анализи с цел да се очертаят честно сегашните силни и слаби страни, възможности и заплахи. Тези проучвания служат като основа на обобщаващи, така наречените Доклади за настоящото състояние. Докладите бяха подготвени за всички девет партньорски пристанища в диапазона от Енсхафен / Горна Австрия/ до Галац на Черно море. Тяхното съдържание също е на разположение на официалния сайт на DaHar.

Процесът на оценка и оценъчната фаза приключи с окончателен анализ на резултатите, които ще бъдат последвани от следващия, планиран и стратегически за създаването сегмент.

Ние създадохме пет Мастер планове на базата на пет тематични стълба на проекта, които са били обсъждани във Вуковар по време на Мастер класовете от вземащите решения и ръководни лица на съответните страни и градове. Целта е да се установи окончателната стратегия, която съдържа и обобщава всички предложения и ноу-хау, които са били изследвани чрез проучванията на проекта DaHar.

Тази интегрирана стратегия и местни планове за действие, базирани на нея, ще бъде от съществено значение за развитието на политическите препоръки, които ще бъдат представени на заключителната конференция в Брюксел по проекта.